Wednesday, 5 October 2011

Our souls, His Choices/ Nasze dusze, Jego wybory (ENG/PL)

The hardest thing for many of us is to let some bad people and affairs go out of our lives...
Attached to them, we cry and moan, instead of rejoice and see that each and every loss experienced by us has its purpose. In fact any loss is a greatest act of Lord's Mercy, for the soul that lives mainly for God won't ever enter hell because of any human being.

St. Faustina, pray for us!
                                                            ***
Wielu z nas ma trudności z tym, by pozwolić niektórym złym ludziom i sprawom odejść z naszego życia...
Przywiązani do nich, płaczemy i jęczymy, zamiast cieszyć się i zauważać, że każda doświadczana przez nas strata, ma swój cel. W zasadzie jest ona wyrazem największej łaski Boga, gdyż dusza która żyje głównie dla Niego, nigdy nie trafi do piekła z powodu żadnego człowieka.

Św. Faustyno, módl się za nami!

--
Tomasz, Racibórz

No comments:

Post a Comment