Friday, 5 November 2010

Novena To Our Lady of Hope (EN-PL)

Novena To Our Lady of Hope


I am the mother of fair love, and of fear, and of knowledge, and of holy hope. In me is all grace of the way and of the truth; in me is all hope of life and of virtue. Come to me all that desire me and be filled with my fruits (Sirach 24:24-26).
O Blessed Virgin Mary, Mother of Grace, Hope of the world.
Hear us, your children, who cry to you
Let Us Pray
O God, who by the marvelous protection of the Blessed Virgin Mary has strengthened us firmly in hope, grant we beseech You, that by persevering in prayer at her admonition, we may obtain the favors we devoutly implore. Through Christ Our Lord. Amen.
Prayer to Our Lady of Hope
O Mary, my Mother, I kneel before you with heavy heart. The burden of my sins oppresses me. The knowledge of my weakness discourages me. I am beset by fears and temptations of every sort. Yet I am so attached to the things of this world that instead of longing for Heaven I am filled with dread at the thought of death.
O Mother of Mercy, have pity on me in my distress. You are all-powerful with your Divine Son. He can refuse no request of your Immaculate Heart. Show yourself a true Mother to me by being my advocate before His throne. O Refuge of Sinners and Hope of the Hopeless, to whom shall I turn if not you?
Obtain for me, then, O Mother of Hope, the grace of true sorrow for my sins, the gift of perfect resignation to God's Holy Will, and the courage to take up my cross and follow Jesus. Beg of His Sacred Heart the special favor that I ask in this novena.
(Make your request.)
But above all I pray, O dearest Mother, that through your most powerful intercession my heart may be filled with Holy Hope, so that in life's darkest hour I may never fail to trust in God my Savior, but by walking in the way of His commandments I may merit to be united with Him, and with you in the eternal joys of Heaven. Amen.
Mary, our Hope, have pity on us.
Hope of the Hopeless, pray for us.
3 Hail Marys

***

Nowenna do Naszej Pani od Nadziei 
Jestem Matką dobrej Miłości, Bojaźni, Mądrości i świętej Nadziei. We mnie jest

wszelka łaska pochodząca od Drogi i Prawdy; we mnie wszelka nadzieja płynąca z życia i cnoty.
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie i nasyćcie się moimi owocami
(Syr 24:24-26).
Błogosławiona Panno Maryjo, Matko Łaski, Nadziejo świata.
Wysłuchaj nas, Twoje dzieci płaczące do Ciebie.
Módlmy się:Boże, któryś poprzez cudowną opiekę błogosławionej Maryi Panny utwierdził nas
w większej nadziei, pozwól byśmy przez wytrwałą modlitwę za Jej pouczeniem,
otrzymali łaski o które z oddaniem błagamy. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
Modlitwa do Naszej Pani od Nadziei
Maryjo, moja Matko- klękam przed Tobą, mając ciężkie serce. Ciężar mych grzechów
przytłacza. Świadomość słabości zniechęca. Jestem osaczony przez wszelkie lęki
i pokusy. Mimo wszystko, tak jestem przywiązany do spraw tego świata, że bardziej
niż tęsknota za Niebem, wypełnia mnie strach na myśl o śmierci.
Matko Miłosierdzia, ulituj się nade mną, gdy cierpię. Wraz z Bożym Synem możesz
wszystko. On nie odmówi niczego Twojemu Niepokalanemu Sercu. Okaż, iż Jesteś
prawdziwie mą Matką, wstawiając się za mną przed Jego tronem. Ucieczko
grzeszników i Nadziejo tych, którzy tracą nadzieję – ku komu mam się zwrócić, jeśli
nie ku Tobie?
Wyproś więc dla mnie Matko Nadziei, łaskę prawdziwego żalu za grzechy, Dar
doskonałego poddania się świętej Woli Bożej i odwagę do niesienia krzyża oraz
podążania za Jezusem. Wybłagaj (także) przez Jego Najświętsze Serce, specjalną
Łaskę o którą tu proszę.
(Twoja prośba)
Nade wszystko jednak, módl się najdroższa Matko, by dzięki Twemu
najpotężniejszemu wstawiennictwu, moje serce wypełniła święta Nadzieja, która nie
pozwoli w najciemniejszej godzinie życia zwątpić w Boga, mego Zbawcę; miast tego
niechaj idąc Drogą Jego Przykazań, zasłużę na zjednoczenie z Nim i z Tobą
w wiecznej Radości Nieba. Amen.
Maryjo, Nadziejo nasza, ulituj się nad nami.
Nadziejo tracących Nadzieję, módl się za nami.
3x Zdrowaś Maryjo.


Przekład/translated by:
--
Tomasz, Racibórz

No comments:

Post a Comment