Saturday, 15 September 2012

Litany of Our Lady of Walsingham(EN-PL)


Litania do Naszej Pani z Walsingham
        Z jez. angielskiego przełożył (przez, dla oraz z pomocą Jezusa i Maryi) -- T. Drozd

Maryjo,
Maryjo bez grzechu,
Maryjo, Matko Boga,
Maryjo dziewicza,
Maryjo wniebowzięta,

Maryjo betlejemska,
Maryjo nazaretańska,
Maryjo kananejska,

Maryjo u stóp Krzyża,
Maryjo w Wieczerniku,
Maryjo, przykładzie kobiecości,

Kobieto Wiary,
Kobieto mająca Nadzieję,
Kobieto miłująca
Kobieto cierpiąca,
Kobieto zmartwiona,
Kobieto pokorna,
Kobieto uboga,
Kobieto czysta,
Kobieto posłuszna,

Kobieto rozważająca,
Kobieto słuchająca,
Kobieto za Nim podążająca,
Kobieto Jego pragnąca,
Kobieto Go kochająca,

Matko Boża,
Matko Ludzi,
Matko Kościoła,
Matko świata,
Matko, której potrzebujemy,

Matko Nienarodzonego,

Matko, któraś trwała w wierze,
Matko nigdy nie tracąca Nadziei,
Matko kochająca do końca,
Módl się za nas do Boga.

Módl się za wszystkie matki.
Módl się za wszystkie rodziny.
Módl się za wszystkich małżonków.

Módl się za wszystkich cierpiących.
Módl się za wszystkich czekających.
Módl się za wszystkie kobiety.

Wspominaj nas.

Wspominaj nas przed Bogiem.

Bądź zawsze naszą Matką

Módl się za wszystkie dzieci

Dziękujemy za Ciebie Bogu.

Módlmy się.
Święty i nieśmiertelny Boże - Dałeś nam Jezusa Chrystusa, by był naszym Zbawicielem i Bratem; udzieliłeś nam także daru osoby i macierzyństwa Jego Matki. Dozwól, prosimy Cię, byśmy wiedli życie godne tak wielkiego Brata oraz tak drogiej Matki i dzięki temu doszli do Ciebie, Ojcze nas wszystkich, który żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Nasza Pani z Walsingham, módl się za nami.
--

***

Litany of Our Lady of Walsingham
Mary
Mary, without sin,
Mary, God's Mother,
Mary the Virgin,
Mary taken to Heaven,

Mary at Bethlehem,
Mary at Nazareth,
Mary at Cana,

Mary at the cross,
Mary in the Upper Room,
Mary model of Womanhood,

Woman of Faith,
Woman of Hope,
Woman of Charity,
Woman of suffering,
Woman of anxiety,
Woman of humility,
Woman of poverty,
Woman of purity,
Woman of obedience,

Woman who wondered,
Woman who listened,
Woman who followed Him,
Woman who longed for Him,
Woman who loves Him,

Mother of God,
Mother of Men,
Mother of the Church,
Mother of the World,
Mother we need,

Mother of the Unborn,

Mother who went on believing,
Mother who never lost hope,
Mother who loved to the end,

                     Pray to the Lord for us

Pray for all mothers.
Pray for all families.
Pray for all married couples.

Pray for all who suffer.
Pray for all who wait.
Pray for all women.

Remember us.

Remember us to God.

Be our Mother always

Pray for all children

We thank God for you.
Let us Pray.
All Holy and ever-living God, in giving us Jesus Christ to be our Saviour and Brother, You gave us Mary, His Mother, to be our Mother also; grant us, we pray you, to live lives worthy of so great a Brother and so dear a Mother, that we may come at last to you the Father of us all, Who lives and reigns for ever. Amen.
Our Lady of Walsingham, Pray for us.

Translated into Polish (because of,  for, and with the help of Jesus & Mary) by:

Tomasz, Racibórz +

1 comment: